logo

STC12C5402 ETC (STC12Cxxxx) Datasheet


ETC
STC12C5402
Part Number STC12C5402
Manufacturer ETC
Description www.DataSheet4U.com 1 ¸öʱÖÓ / »úÆ÷ÖÜÆÚ £¬ ¸ßËÙ ¡¢ ¸ß¿É¿¿ £¬ 4 · P W M £¬ 8 ·¸ßËÙ A / D ת»» DIP-28/20 £¬ SOP-28/20 ³¬Ð¡·â×° 4· PWM/PCA/CCU ²¶»ñ / ±È½Ïµ¥Ôª 8051 1 ¸öʱÖÓ/ »úÆ÷ÖÜÆÚ £¬³¬Ð¡·â×°8051 µ¥Æ¬»ú DIP-28 £¨ Õ-Ìå £© / SOP-28 µ¥Ê±ÖÓ 1T 8051 CPU ¸ß ËÙ RST 1 RxD/P3.0 2 TxD/P3.1 3 XTAL2...
Features M WDT Ó²¼þ¿´ÃŹ
· µçÔ´¼à¿Ø £¨ É Ï µ 磬 ¸´Î» µôµç¸´Î» £© ƬÄÚ R/C Õñµ´Æ÷ ¿í µç ѹ µÍ ¹¦ ºÄ ³¬ Ç¿ ¿¹ ¸É ÈÅ 8ͨµÀ ¸ßËÙ A/D ISP/IAP ISP/IAP UART È«Ë«¹¤ Òì²½´®ÐÐ¿Ú ISP / IAP Timer 0 Timer 1 SPI Port1 £¬ P ort3 ¿ÉÅäÖà I/O¿Ú Port2 £¬ P ort0 ¿ÉÅäÖà I/O¿Ú ´ó¿Í»§ÌؼÛÖ§³Ö STC12C5410/STC12C2052 ϵÁÐÖ÷ÒªÐÔÄÜ £º Ñ ¡ Ô ñS T C 1 2 C 5 4 1 0 A D ϵÁе¥Æ¬»úµÄÀí £º ÓÉ ¡ñ ¸ßËÙ £º 1 ¸öʱÖÓ / »úÆ÷ÖÜÆÚ £¬ RISC ÐÍ 8051ÄÚºË £¬ ËٶȱÈÆÕͨ 8051¿ì 12 ±¶ ¡ï ¼ÓÃÜÐÔÇ¿ , ÎÞ
·¨½âÃÜ ¡ñ ¿íµçѹ £º 5 .5 ¡« 3.4V£¬ 2.0 ¡« 3.8V£¨ STC12LE5410AD ϵÁÐ £© ¡ï ³¬Ç¿¿¹ :¸ÉÈÅ ¡ñ µÍ¹¦ºÄ £º É ¿ è Õ ¼ Ï Æ ÐÄ £¬ £ µ Ê ô ½ µçÄ £¨ £ ¿ Ê É ½...

Document Datasheet STC12C5402 datasheet pdf (1.18MB)


Similar Datasheet

Part Number Description
STC12C5404
manufacturer
ETC
(STC12Cxxxx)
www.DataSheet4U.com 1 ¸öʱÖÓ / »úÆ÷ÖÜÆÚ £¬ ¸ßËÙ ¡¢ ¸ß¿É¿¿ £¬ 4 · P W M £¬ 8 ·¸ßËÙ A / D ת»» DIP-28/20 £¬ SOP-28/20 ³¬Ð¡·â×° 4· PWM/PCA/CCU ²¶»ñ / ±È½Ïµ¥Ôª 8051 1 ¸öʱÖÓ/ »úÆ÷ÖÜÆÚ £¬³¬Ð¡·â×°8051 µ¥Æ¬»ú DIP-28 £¨ Õ-Ìå £© / SOP-28 µ¥Ê±ÖÓ 1T 8051 CPU ¸ß ËÙ RST 1 RxD/P3.0 2 TxD/P3.1 3 XTAL2 4 XTAL1 5 INT0/P3.2 6 INT1/P3.3 7 ECI/T0/P3.4 8 PWM1/T1/P3.59 Gnd 10 20 ÎÞ 19 ·¨ 18 ½â 17 16 ÃÜ 15 14 13 12 11 P2.2 1 VCC 2 P1.7/SCLK/ADC7 P2.3 RST 3 P1.6/MISO/ADC6 P1.5/MOSI/ADC5RxD/P3.0 4 P1.4/SS/ADC4 TxD/P3.1 5 XTAL2 6 P1.3/ADC3 XTAL1 7 P1.2/ADC2 INT0/P3.2 8 P1.1/ADC1 INT1/P3.3 9 P1.0/ADC0 P3.7/PWM0 ECI/T0/P3.4 10 PWM1/PCA1/T1/P3.5 11 PWM3/PCA3/P2.4 12 P2.5 13 VSS 14 P3.0/RxD RST P2.3 P2.2 VDD...
STC12C5406
manufacturer
ETC
(STC12Cxxxx)
www.DataSheet4U.com 1 ¸öʱÖÓ / »úÆ÷ÖÜÆÚ £¬ ¸ßËÙ ¡¢ ¸ß¿É¿¿ £¬ 4 · P W M £¬ 8 ·¸ßËÙ A / D ת»» DIP-28/20 £¬ SOP-28/20 ³¬Ð¡·â×° 4· PWM/PCA/CCU ²¶»ñ / ±È½Ïµ¥Ôª 8051 1 ¸öʱÖÓ/ »úÆ÷ÖÜÆÚ £¬³¬Ð¡·â×°8051 µ¥Æ¬»ú DIP-28 £¨ Õ-Ìå £© / SOP-28 µ¥Ê±ÖÓ 1T 8051 CPU ¸ß ËÙ RST 1 RxD/P3.0 2 TxD/P3.1 3 XTAL2 4 XTAL1 5 INT0/P3.2 6 INT1/P3.3 7 ECI/T0/P3.4 8 PWM1/T1/P3.59 Gnd 10 20 ÎÞ 19 ·¨ 18 ½â 17 16 ÃÜ 15 14 13 12 11 P2.2 1 VCC 2 P1.7/SCLK/ADC7 P2.3 RST 3 P1.6/MISO/ADC6 P1.5/MOSI/ADC5RxD/P3.0 4 P1.4/SS/ADC4 TxD/P3.1 5 XTAL2 6 P1.3/ADC3 XTAL1 7 P1.2/ADC2 INT0/P3.2 8 P1.1/ADC1 INT1/P3.3 9 P1.0/ADC0 P3.7/PWM0 ECI/T0/P3.4 10 PWM1/PCA1/T1/P3.5 11 PWM3/PCA3/P2.4 12 P2.5 13 VSS 14 P3.0/RxD RST P2.3 P2.2 VDD...
STC12C5410
manufacturer
ETC
(STC12Cxxxx)
www.DataSheet4U.com 1 ¸öʱÖÓ / »úÆ÷ÖÜÆÚ £¬ ¸ßËÙ ¡¢ ¸ß¿É¿¿ £¬ 4 · P W M £¬ 8 ·¸ßËÙ A / D ת»» DIP-28/20 £¬ SOP-28/20 ³¬Ð¡·â×° 4· PWM/PCA/CCU ²¶»ñ / ±È½Ïµ¥Ôª 8051 1 ¸öʱÖÓ/ »úÆ÷ÖÜÆÚ £¬³¬Ð¡·â×°8051 µ¥Æ¬»ú DIP-28 £¨ Õ-Ìå £© / SOP-28 µ¥Ê±ÖÓ 1T 8051 CPU ¸ß ËÙ RST 1 RxD/P3.0 2 TxD/P3.1 3 XTAL2 4 XTAL1 5 INT0/P3.2 6 INT1/P3.3 7 ECI/T0/P3.4 8 PWM1/T1/P3.59 Gnd 10 20 ÎÞ 19 ·¨ 18 ½â 17 16 ÃÜ 15 14 13 12 11 P2.2 1 VCC 2 P1.7/SCLK/ADC7 P2.3 RST 3 P1.6/MISO/ADC6 P1.5/MOSI/ADC5RxD/P3.0 4 P1.4/SS/ADC4 TxD/P3.1 5 XTAL2 6 P1.3/ADC3 XTAL1 7 P1.2/ADC2 INT0/P3.2 8 P1.1/ADC1 INT1/P3.3 9 P1.0/ADC0 P3.7/PWM0 ECI/T0/P3.4 10 PWM1/PCA1/T1/P3.5 11 PWM3/PCA3/P2.4 12 P2.5 13 VSS 14 P3.0/RxD RST P2.3 P2.2 VDD...
STC12C5410
manufacturer
ETC
STCxxCccc
--------www.DataSheet4U.com ÎÞ·¨½âÃÜ µÍ¹¦ºÄ , ³¬µÍ¼Û ¸ßËÙ £¬ ¸ß¿É¿¿ Ç¿¿¹¾²µç £¬ Ç¿¿¹¸ÉÈÅ STC89LE516AD, STC89LE54AD, STC12C5410AD, STC12C2052AD, STC89LE58AD STC89LE52AD STC12C5410 STC12C2052 mcu-memory.com Update date: 2006-4-30 Ñ ¡ ÔS ñT C 8 9 C 5 2 R CÏ µ Á Ð S T C 8 9 C 5 8 R D +Ï µ Á Ð µ ¥ Æ ¬ » ú µ£º ÄÀíÓÉ ×Ö½Ú ÉÁ´æ ISP ¼à¿Ø³ÌÐò SRAM ¼ÓÃÜÐÔÇ¿ , ÎÞ·¨½âÃÜ ¡ï ³¬Ç¿¿¹¸ : ÉÈÅ 1 ¡¢ ¸ ß ¿ ¹ ¾ £¨ ²µ Eç S D± £ » £© ¤ P0 2 ¡¢ ÇáËɹý 2KV/4KV ¿ìËÙÂö³å¸ÉÈÅ (EFT²âÊÔ £© ¿´ÃŹ· 8 λ Ëĸö 3 ¡¢ ¿ í µ 磬 Ѳ ¹»ÅµçÔ´¶¶¶¯ ΢´¦ÀíÆ÷ P1 4 ¡¢ ¿íζȷ , -¶ 40 Χ ¡æ ¡« 8 5 ¡æ ²¢ÐÐ¶Ë¿Ú 5 ¡¢ I / O ¿Ú¾-¹ýÌØÊâ´¦Àí P2 µ Í ¹ ¦£¬ º³ Ĭ µ Í ¼ Û E2PROM + IAP 6 ¡¢ µ¥Æ¬»úÄÚ²¿µÄµçÔ´¹©µçϵͳ¾-¹ýÌØÊ Data Flash P4.0¡ª P4.3 ...
STC12C5410AD
manufacturer
STC MCU
MCU
STC12C5410AD series MCU STC12LE5410AD series MCU Data Sheet 67&0&8/LPLWHG 67&0&8/LPLWHG 8SGDWHGDWH 1 CONTENTS Chapter 1. Introduction................................................................7 )HDWXUHV  %ORFNGLDJUDP  3LQ&RQILJXUDWLRQV  67&&$'VHULHV6HOHFWLRQ7DEOH 67&&$'VHULHV0LQLPXP$SSOLFDWLRQ6\VWHP...
STC12C5412
manufacturer
ETC
(STC12Cxxxx)
www.DataSheet4U.com 1 ¸öʱÖÓ / »úÆ÷ÖÜÆÚ £¬ ¸ßËÙ ¡¢ ¸ß¿É¿¿ £¬ 4 · P W M £¬ 8 ·¸ßËÙ A / D ת»» DIP-28/20 £¬ SOP-28/20 ³¬Ð¡·â×° 4· PWM/PCA/CCU ²¶»ñ / ±È½Ïµ¥Ôª 8051 1 ¸öʱÖÓ/ »úÆ÷ÖÜÆÚ £¬³¬Ð¡·â×°8051 µ¥Æ¬»ú DIP-28 £¨ Õ-Ìå £© / SOP-28 µ¥Ê±ÖÓ 1T 8051 CPU ¸ß ËÙ RST 1 RxD/P3.0 2 TxD/P3.1 3 XTAL2 4 XTAL1 5 INT0/P3.2 6 INT1/P3.3 7 ECI/T0/P3.4 8 PWM1/T1/P3.59 Gnd 10 20 ÎÞ 19 ·¨ 18 ½â 17 16 ÃÜ 15 14 13 12 11 P2.2 1 VCC 2 P1.7/SCLK/ADC7 P2.3 RST 3 P1.6/MISO/ADC6 P1.5/MOSI/ADC5RxD/P3.0 4 P1.4/SS/ADC4 TxD/P3.1 5 XTAL2 6 P1.3/ADC3 XTAL1 7 P1.2/ADC2 INT0/P3.2 8 P1.1/ADC1 INT1/P3.3 9 P1.0/ADC0 P3.7/PWM0 ECI/T0/P3.4 10 PWM1/PCA1/T1/P3.5 11 PWM3/PCA3/P2.4 12 P2.5 13 VSS 14 P3.0/RxD RST P2.3 P2.2 VDD...
logo    Since 2024. D4U Semiconductor.   |   Contact Us   |   Privacy Policy